RODO


Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

ALUTECHNIKA SERWIS Aneta Chabior z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5, 25-017 Kielce
NIP 6561075576, REGON 292901461, e-mail: biuro@alutechnika.com.pl

 • w związku z zakresem i charakterem przetwarzanych danych osobowych administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zlecenia (Art.6, ust.1), przechowywane będą przez czas jego realizacji oraz czas wynikający z przepisów fiskalno-skarbowych, tj. ok 5 lat,
 • każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • administrator nie zamierza przekazywać pozyskanych danych innym osobom, podmiotom, organizacją międzynarodowym,
 • dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa,
 • w oparciu o pozyskane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń),

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę ALUTECHNIKA SERWIS Aneta Chabior mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

  Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@alutechnika.com.pl z dopiskiem "Dane osobowe".